» Regulamin

Kontakt

 • NIP: 6172110019
 • E-mail:biuro@listwyperfect.pl
 • Telefon790-609-351
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 20.00, w soboty 9.00 - 14.00

Chmura tagów

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego listwyperfect.pl

 

§1 Definicje 

 1. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Sklep - serwis internetowy www.listwyperfect.pl zarządzany przez Sprzedawcę,

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, a zwłaszcza sposób składania zamówienia, zasady dotyczące odstąpienia od umowy, zwrotów, reklamacji.

 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca - firma HAP Iwona Przybysławska Św. Marcin 29/8, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. NIP: 6172110019, numer tel.: 790609351, adres poczty elektronicznej: biuro@listwyperfect.pl

 5. Towar - rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie, które mogą stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 6. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 7. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm. 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Prezentowane w Sklepie informacje o Towarach są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Korzystając ze Sklepu, Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę mechanizmu plików cookies. Szczegółowe informacje o cookies umieszczone zostały w Polityce Cookies.

 

§3 Składanie zamówienia

 1. Sprzedawca prezentuje na stronach Sklepu informacje o Towarach oraz kosztach dostawy. Przedstawiane ceny Towarów są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy i mają charakter informacyjny. Koszty dostawy uzależnione są od ilości i rodzaju zamawianego Towaru oraz miejsca dostawy. Klient może zapoznać się z orientacyjnymi kosztami dostawy na stronie Sklepu Koszty Dostawy

 2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza interaktywnego dostępnego na stronie Sklepu lub drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy biuro@listwyperfect.pl

 3. Składając zamówienie Klient podaje poniższe informacje:

a) nazwę Towaru,

b) ilość Towaru w metrach,

c) miejsce dostawy.

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi zaproszenie do złożenia przez Sprzedawcę oferty.

 1. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera w szczególności całkowitą cenę zamawianego Towaru, termin realizacji zamówienia oraz sposób i koszt dostawy pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi ofertę Sprzedawcy.

 2. W wyniku akceptacji przez Klienta oferty Sprzedawcy następuje zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (na Trwałym nośniku) warunki zawarcia umowy oraz fakturę Pro Formę.

 

§4 Płatności i dostawa

 1. Dostępne są dwie formy płatności:

  a) płatność przelewem na konto firmowe Sprzedawcy

  b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - ta forma płatności ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju złożonego zamówienia.

 2. W przypadku płatności przelewem na konto firmowe Sprzedawcy, termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Klient i Sprzedawca wspólnie ustalili inny termin.

 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §4 ust. 2, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności lub jeśli wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest możliwe, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Informacja o dodatkowym terminie lub oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy wysyłane jest przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta.

 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 30 dni roboczych, chyba że Sprzedawca i Klient ustalą inny termin. Termin dostawy liczony jest od dnia:

  a) uznania rachunku bankowego Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

  b) zawarcia umowy sprzedaży - w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa dokonywana jest bezpośrednio przez Sprzedawcę lub przez firmę kurierską, na adres wskazany przez Klienta. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Towaru do budynku, a jedynie dostarczenie Towaru możliwie najbliżej wejścia do budynku.

 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności Sprzedawcy lub pracownika firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma również prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu.

 

§5 Reklamacje 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Towaru Klient może złożyć na piśmie, wysyłając dokładny opis problemu na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy biuro@listwyperfect.pl

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni.

 4. W sytuacji gdy Klientem jest Konsument, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty uwzględnionej przez Sprzedawcę reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta. 

   

§6 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

 2. Informacje dotyczące istnienia i treści gwarancji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania zamówienia, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 

§7 Odstąpienie od umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami)

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 2. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy lub może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy biuro@listwyperfect.pl

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia od umowy może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Zwroty Towaru wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towaru nieprefabrykowanego wyprodukowanego według specyfikacji Klienta.

 

§ Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do regulaminu możliwy jest w każdym czasie poprzez odnośnik znajdujący się na stronie głównej Sklepu. Klient może pobrać i zapisać regulamin na trwałym nośniku lub zrobić jego wydruk.

 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji lub polubownego sądownictwa. Listy stałych mediatorów oraz oraz informacje o istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Informacje o Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich dostępne są na stronie http://www.uokik.gov.pl

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego regulaminu. W tych przypadkach zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2016 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl